นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดีลีเทค แอนด์ อิโวลูชั่น จำกัด คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกๆ ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ในการที่ท่านจะรับทราบถึงรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จะมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้

บริษัทฯ มีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการให้ข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต บริษัทฯ จึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ เช่น ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของบริษัทฯ บริษัทฯ จะถามชื่อ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของถนน รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทฯ มากเท่าใด บริษัทฯ ก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว บริษัท ดีลีเทค แอนด์ อิโวลูชั่น จำกัด อาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เมื่อท่านเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดย บริษัทฯ เมื่อท่านได้ตกลงซื้อขายหรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ท่านย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่างๆ ที่บริษัทฯ นำเสนอท่านได้อย่างเต็มที่หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ

ข้อ 2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของบริษัท ดีลีเทค แอนด์ อิโวลูชั่น จำกัด ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซต์ที่บริษัทฯ จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใดๆ ของบริษัทฯ บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

ข้อ 3 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

โดยทั่วไปบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ บริษัทฯ อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ : (1) ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย (2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของบริษัทฯ หรือ (3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ หรือของผู้ใช้บริการของบริษัทฯ

ข้อ 4 Share to Social icons หรือ “แชร์ข้อมูลสินค้านี้ให้เพื่อน” คืออะไร

Share to Social icons เป็นส่วนหนึ่งของของเว็บไซต์บริษัทฯ ที่สนับสนุนให้เพื่อนของสมาชิกของบริษัทฯ สามารถเข้าเยี่ยมชม เว็บเพจของบริษัทฯ แชร์ข้อมูลสินค้าได้ หากท่านพบว่าข้อมูลใดมีประโยชน์ และต้องการจะแจ้งให้เพื่อนของท่านทราบข้อมูลดังกล่าว ข้อความลิ้งค์สินค้าเท่านั้น โดยท่านรับทราบว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

ข้อ 5 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจากบริษัทฯ และหุ้นส่วนของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจไปยังท่านเป็นครั้งคราว เช่น วันที่ 2.2 4.4 5.5 6.6 เป็นต้น

ข้อ 6 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน ส่วนข้อมูลทางด้านบัตรเครดิตจะถูกดูแลโดยธนาคารผู้ให้บริการระบบตัดบัตรเครดิต ซึ่งข้อมูลบัตรเครดิตทางบริษัทฯ เองไม่มีการเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ แต่อย่างใด

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วยบริษัทฯ ในการนำเสนอเนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของบริษัทฯ ในภายหน้า เกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของบริษัทฯ ของบริษัทฯ จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

ข้อ 7 การปรับปรุง/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการติดต่อกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน

ข้อ 8 ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว

เนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาเว็บไซด์และปรับปรุงบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของบริษัทฯ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ info@dlt.co.th

การใช้บริการเว็บไซด์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง